Tinh Chất

☰ Tiếng Anh: The Essence Trong thú vật trí năng bình thường, Bản Thể, cái Sâu Thẳm Nhất, không sinh, không diệt, không đầu thai chuyển kiếp, nhưng có gửi Tinh Chất đến mỗi Tính Cách mới. Tinh Chất là một phần nhỏ của Nhân Hồn, của Buddhata… Chúng ta có thể và phải khẳng … More Tinh Chất

Tantra

Từ Tantra trong tiếng Phạn có nghĩa đen là “một dòng [năng lượng] liên tục, không bị gián đoạn.” Từ Tantra liên quan thứ nhất đến sự liên tục của sinh lực duy trì mọi sự sống, và thứ hai đến lớp kiến thức và các bài tập để điều khiển sinh lực đó, theo … More Tantra

Karmamudra

☰ Tiếng Phạn: Karmamudra, Maithuna, Sahaja Maithuna Xem Phép Tình Dục Động từ: Phép Tình Dục Danh từ: người phối ngẫu, là người đối tác tập phép tình dục   Các từ đồng nghĩa:

Âm Thân

☰ Tiếng Anh: Lunar Bodies Âm Thân chỉ cơ thể tinh tú, cơ thể tư tưởng, và cơ thể căn nguyên của người bình thường.  Để biết sâu hơn về âm thân, hãy tìm hiểu về dương thân.