Chương 11 – Ego yêu quí

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Vì cái “Tôi” cao cấp và hạ cấp là hai phần của cùng một thứ; chúng ta có thể đặt ra hệ quả sau: cái “Tôi cao cấp” và cái “Tôi hạ cấp” là hai mặt của cùng một Ego u tối và đa nguyên. … More Chương 11 – Ego yêu quí

Tinh Chất

☰ Tiếng Anh: The Essence Các từ đồng nghĩa: Buddhata Phật Tính Tâm Thức Trong thú vật trí năng bình thường, Bản Thể, cái Sâu Thẳm Nhất, không sinh, không diệt, không đầu thai chuyển kiếp, nhưng có gửi Tinh Chất đến mỗi Tính Cách mới. Tinh Chất là một phần nhỏ của Nhân Hồn, … More Tinh Chất

Tantra

Từ Tantra trong tiếng Phạn có nghĩa đen là “một dòng [năng lượng] liên tục, không bị gián đoạn.” Từ Tantra liên quan thứ nhất đến sự liên tục của sinh lực duy trì mọi sự sống, và thứ hai đến lớp kiến thức và các bài tập để điều khiển sinh lực đó, theo … More Tantra

Karmamudra

☰ Tiếng Phạn: Karmamudra, Maithuna, Sahaja Maithuna Xem Phép Tình Dục Động từ: Phép Tình Dục Danh từ: người phối ngẫu, là người đối tác tập phép tình dục   Các từ đồng nghĩa: