Dương Thân

☰ Tiếng Anh: Solar Bodies Con người sinh ra là để phát triển tâm linh.  Phép Luyện Kim gọi việc này là Công Trình Vĩ Đại.  Trường phái Gnosis của thầy Samael Aun Weor chia Công Trình Vĩ Đại ra làm ba bước, gọi là “Tam Sơn”. Tam Sơn của Gnosis bao gồm: Sinh ra … More Dương Thân