Elohim

Nhiều tín đồ từ ba tôn giáo lớn nhất phương tây bao gồm Kitô giáo, Đạo Do Thái, và Hồi Giáo, thường hiểu sai về khái nhiệm “Thượng Đế” hay “Đức Chúa Trời”. Kinh Thánh dịch từ Elohim (tiếng Do Thái: אלהים) là “Đức Chúa Trời”. Phiên dịch này sai vì từ Elohim là số … More Elohim