Chương 5 – Tình dục thông thường

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Chúng ta hiểu những người tình dục thông thường là những người không có bất kỳ một mâu thuẫn tình dục nào cả. Năng lực tình dục được chia ra làm ba loại riêng biệt. Một: loại năng lực liên quan đến việc duy trì nòi giống và sức … More Chương 5 – Tình dục thông thường