Chương 7 – Trạng thái nội tâm

Biết cách kết hợp các trạng thái bên trong một cách phù hợp với các sự kiện bên ngoài tức là biết cách sống thông minh… Bất kỳ sự kiện nào để trải nghiệm một cách thông minh cần có một trạng thái nội tâm tương ứng nhất định… Tuy nhiên, thật không may, khi … More Chương 7 – Trạng thái nội tâm