Soul

Định nghĩa hiện đại và cách sử dụng từ “soul” có nhiều tương phản, nhầm lẫn và dùng sai. Trong Gnosis (cốt lõi của tất cả các tôn giáo), từ này có định nghĩa rất chính xác. Từ tiếng Anh có nguồn gốc từ chữ tiếng Anh cổ sawol, có nghĩa là “phần tâm linh và … More Soul