Chương 1 – Cấp Độ Hiện Hữu

 Tác giả: Samael Aun Weor,  Tâm Lý Học Cách Mạng Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta đang sống vì điều gì? Tại sao chúng ta đang sống?… Không nghi ngờ gì, cái loài “thú vật trí năng” đáng thương bị gọi nhầm là con người, không những không … More Chương 1 – Cấp Độ Hiện Hữu